• EggsBanner
  • Catalogue
  • Booklets
  • Training

block texture border muted

Arian i helpu pobl ifanc ac athrawon i Ddangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Bydd yr arian yn galluogi i'r ymgyrch gynnal 10 digwyddiad addysgol mewn clybiau pêl-droed, rygbi a chriced ar hyd a lled Cymru. Bydd tua 600 o bobl ifanc yn elwa ar y digwyddiadau hyn a fydd yn hyrwyddo negeseuon gwrth-hiliaeth ac yn mynd i'r afael â bwlio homoffobig.  Bydd y sesiynau hefyd yn pwysleisio sut y gall chwaraeon helpu pobl i oresgyn anawsterau personol a chefnogi'u lles, gan ddefnyddio straeon sêr y byd chwaraeon i ysbrydoli. Show Racism the Red Card Saesneg yn unig.

Llythrennedd Corfforol

Mae’r cloc yn tician; rydyn ni eisiau i bob plentyn fod yn hapus, yn iach ac yn hyderus, nawr ac ar gyfer eu dyfodol.  Gwaetha’r modd, heb y sgiliau, yr hyder a’r cymhelliant priodol i fod yn egnïol yn gorfforol, mae’r siawns o hyn yn llawer llai tebygol.  Dyma pam rydyn ni eisiau i bob plentyn fod yn llythrennog yn gorfforol. Mae yr un mor bwysig i ddyfodol person ifanc â darllen ac ysgrifennu.  Mae’n golygu y bydd plentyn yn cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol drwy gydol ei oes, ac yn cadw’n iach, gan gynnig llawer o fanteision a chyfleoedd eraill hefyd. 

Er mwyn helpu ein plant i fod yn llythrennog yn gorfforol, mae’n rhaid i ni weithredu nawr. Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae mewn helpu plentyn i ddarganfod beth mae’n gallu ei wneud, cyn iddo roi’r ffidil yn y to a mynd yn ddiog tu hwnt. Chwareon Cymru - Llythrennedd Corfforol  -  Gweithgaredd corfforol i’r blynyddoedd cynnar (geni – 5 oed)

U-Report y Deyrnas Unedig

Sut mae U-Report yn gweithio? 

Gall pobl ifanc dros 13 mlwydd oed gofrestru trwy anfon y neges ‘ymuno’ at U-Report ar Facebook neu trwy ddilyn @UReportUK ar Twitter. Bydd angen iddyn nhw gofrestru trwy ateb ychydig o gwestiynau syml.

 Ar ôl iddyn nhw gofrestru, byddan nhw’n derbyn cwestiynau arolwg barn wythnosol ynghylch amrywiaeth o faterion, ac yn gallu ymateb â’u ffôn neu eu cyfrifiadur. Pan fyddan nhw’n ymateb, bydd eu hatebion yn ymddangos yn syth ar wefan U-Report yn y Deyrnas Unedig, sy’n cyfuno ac yn amlygu safbwyntiau pobl ifanc ledled y wlad. Mae’n golygu y gallan nhw weld eu hatebion mewn amser real, a gweld sut mae eu ffrindiau yn ymateb.

Mae U-Report am ddim, yn ddienw ac yn hawdd ei ddefnyddio.

Trwy gyfrwng U-Report, bydd pobl ifanc yn gallu ychwanegu eu lleisiau at ymgyrchoedd fel gwarchod plant sy’n ffoaduriaid ar eu pen eu hunain yn y Deyrnas Unedig neu effaith y newid yn yr hinsawdd ar blant. Byddan nhw’n gallu sicrhau fod y sawl sy’n gwneud penderfyniadau yn atebol ac yn gallu dweud eu dweud ynghylch polisïau sy’n effeithio arnyn nhw trwy gynnig adborth i awdurdodau ynghylch gwasanaethau neu sylwadau ynghylch cynigion polisi a fyddai’n effeithio arnyn nhw. Bydd hyd yn oed cyfleoedd i gyfranogwyr U-Report ddod ynghyd a phennu cwestiwn wythnosol yr arolwg barn, a fydd yn caniatáu iddyn nhw gasglu gwybodaeth i gefnogi a chryfhau eu hymgyrchoedd eu hunain.

Bydd y cynllun peilot yn mesur sut gall U-Report gynnig y budd mwyaf i blant yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n gobeithio ennyn diddordeb miloedd o bobl ifanc dros gyfnod prawf byw, a rhoi cyfle iddyn nhw roi cynnig ar U-Report a chynnig adborth am ei rôl yn y tymor hirach.

 Rhannwch U-Report gyda phobl ifanc 13–25 mlwydd oed! Gallan nhw gofrestru trwy anfon y neges YMUNO at U-Report y Deyrnas Unedig ar Facebook, neu trwy ei ddilyn ar Twitter @UReportUK.     Dysgwch ragor am U-Report y Deyrnas Unedig


Gwirfoddolwyr Ifanc

Os ydych chi rhwng 14 a 25 oed, a’ch bod yn gwirfoddoli ar hyn o bryd, neu’n ystyried gwneud hynny, mae llwyth o wybodaeth a chyngor ar gael i chi. Mae gwirfoddoli’n golygu gwneud gwahaniaeth yn eich cymuned, a bod yn rhan bwysig ohoni, felly wrth gwrs, mae’n golygu beth allwch chi ei wneud dros eich cymuned. Ond mae hefyd yn ymwneud â’r hyn y gallwch chithau ei gael o’r profiad.

Mae GwirVol (www.gwirvol.org/cy/gwirfoddolwyr/) yn gynllun ar gyfer pobl ifanc 14-25 oed. Gwirfoddoli Cymru/Gwirfoddolwyr Ifanc

 

Dy Gynilliad Di

Mae Dy Gynulliad di yn wefan bwrpasol i bobl ifanc ddysgu am Gynulliad Cenedlaethol Cymru - yr hyn mae'n ei wneud a sut mae'n effeithio ar bobl ifanc sy'n byw yng Nghymru.

Dylai pawb yng Nghymru gael llais yn y ffordd y mae eu gwlad yn cael ei rhedeg, ac un ffordd o sicrhau hynny yw pleidleisio yn etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Ond beth os nad wyt ti'n ddigon hen i bleidleisio? Neu'n teimlo nad wyt ti'n gwybod digon am wleidyddiaeth i bleidleisio? Mae sawl ffordd o wneud gwahaniaeth a sicrhau bod dy lais yn cael ei glywed yng Nghymru, a bydd y wefan hon yn dangos sut!

Rydym am i bobl ifanc fod wrth wraidd y wefan hon, felly gwna’n siŵr dy fod yn cymryd rhan drwy Twitter, Facebook neu drwy e-bostio  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Dy Gynilliad Di 

Vote16

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.