• Booklets
  • Training
  • EggsBanner
  • Catalogue

Rhowch ddimensiwn byd-eang i ddysgu am hawliau plant

Mae ysgolion ledled Cymru'n addysgu ac yn dysgu am hawliau plant ac yn datblygu fel Ysgolion sy'n Parchu Hawliau.  Mae dysgu am hawliau plant yn gyfle ardderchog i ystyried y cyd-destun byd-eang yn ogystal â'r un lleol gan fod hawliau plant yn fyd-eang ac yn berthnasol i bob plentyn ym mhob man.

Mae'r Rhaglen Dysgu Byd-Eang, Cymru wedi rhoi rhestr o syniadau ac adnoddau at ei gilydd er mwyn rhoi dimensiwn byd-eang i 10 o hawliau plant poblogaidd Rhaglen Dysgu Byd-eang Cymru

Adnewyddu y Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol

Mae’r Safonau Cyfranogi, a ddatblygwyd yn wreiddiol gan yr Uned Gyfranogi, wedi eu hadnewyddu drwy bartneriaeth rhwng gweithwyr Fforwm Ieuenctid a Chymru Ifanc, wedi’u hysbysu gan ymgynghoriadau gyda phobl ifainc.

Gellir gweld y safonau yma: Safonau Cyfranogiad Cenedlaethol dros Blant a Phobl Ifanc.

Noda’r Safonau Cyfranogi y materion allweddol y dylai holl weithwyr fod yn ymwybodol ohonynt wrth weithio gyda phlant a phobl ifainc yng Nghymru. Adolygodd y gweithgor a ymgymerodd â’r gwaith bob un o’r saith safon. Sicrhaodd bod pob un yn adlewyrchu yr ethos seiliedig ar hawliau sy’n hanfodol i weithio â phlant a phobl ifainc. Plant yng Nghymru

 

Arian i helpu pobl ifanc ac athrawon i Ddangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth

Bydd yr arian yn galluogi i'r ymgyrch gynnal 10 digwyddiad addysgol mewn clybiau pêl-droed, rygbi a chriced ar hyd a lled Cymru. Bydd tua 600 o bobl ifanc yn elwa ar y digwyddiadau hyn a fydd yn hyrwyddo negeseuon gwrth-hiliaeth ac yn mynd i'r afael â bwlio homoffobig.  Bydd y sesiynau hefyd yn pwysleisio sut y gall chwaraeon helpu pobl i oresgyn anawsterau personol a chefnogi'u lles, gan ddefnyddio straeon sêr y byd chwaraeon i ysbrydoli. Show Racism the Red Card Saesneg yn unig.

Llythrennedd Corfforol

Mae’r cloc yn tician; rydyn ni eisiau i bob plentyn fod yn hapus, yn iach ac yn hyderus, nawr ac ar gyfer eu dyfodol.  Gwaetha’r modd, heb y sgiliau, yr hyder a’r cymhelliant priodol i fod yn egnïol yn gorfforol, mae’r siawns o hyn yn llawer llai tebygol.  Dyma pam rydyn ni eisiau i bob plentyn fod yn llythrennog yn gorfforol. Mae yr un mor bwysig i ddyfodol person ifanc â darllen ac ysgrifennu.  Mae’n golygu y bydd plentyn yn cymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol drwy gydol ei oes, ac yn cadw’n iach, gan gynnig llawer o fanteision a chyfleoedd eraill hefyd. 

Er mwyn helpu ein plant i fod yn llythrennog yn gorfforol, mae’n rhaid i ni weithredu nawr. Mae gan bob un ohonom ran i’w chwarae mewn helpu plentyn i ddarganfod beth mae’n gallu ei wneud, cyn iddo roi’r ffidil yn y to a mynd yn ddiog tu hwnt. Chwareon Cymru - Llythrennedd Corfforol  -  Gweithgaredd corfforol i’r blynyddoedd cynnar (geni – 5 oed)

U-Report y Deyrnas Unedig

Sut mae U-Report yn gweithio? 

Gall pobl ifanc dros 13 mlwydd oed gofrestru trwy anfon y neges ‘ymuno’ at U-Report ar Facebook neu trwy ddilyn @UReportUK ar Twitter. Bydd angen iddyn nhw gofrestru trwy ateb ychydig o gwestiynau syml.

 Ar ôl iddyn nhw gofrestru, byddan nhw’n derbyn cwestiynau arolwg barn wythnosol ynghylch amrywiaeth o faterion, ac yn gallu ymateb â’u ffôn neu eu cyfrifiadur. Pan fyddan nhw’n ymateb, bydd eu hatebion yn ymddangos yn syth ar wefan U-Report yn y Deyrnas Unedig, sy’n cyfuno ac yn amlygu safbwyntiau pobl ifanc ledled y wlad. Mae’n golygu y gallan nhw weld eu hatebion mewn amser real, a gweld sut mae eu ffrindiau yn ymateb.

Mae U-Report am ddim, yn ddienw ac yn hawdd ei ddefnyddio.

Trwy gyfrwng U-Report, bydd pobl ifanc yn gallu ychwanegu eu lleisiau at ymgyrchoedd fel gwarchod plant sy’n ffoaduriaid ar eu pen eu hunain yn y Deyrnas Unedig neu effaith y newid yn yr hinsawdd ar blant. Byddan nhw’n gallu sicrhau fod y sawl sy’n gwneud penderfyniadau yn atebol ac yn gallu dweud eu dweud ynghylch polisïau sy’n effeithio arnyn nhw trwy gynnig adborth i awdurdodau ynghylch gwasanaethau neu sylwadau ynghylch cynigion polisi a fyddai’n effeithio arnyn nhw. Bydd hyd yn oed cyfleoedd i gyfranogwyr U-Report ddod ynghyd a phennu cwestiwn wythnosol yr arolwg barn, a fydd yn caniatáu iddyn nhw gasglu gwybodaeth i gefnogi a chryfhau eu hymgyrchoedd eu hunain.

Bydd y cynllun peilot yn mesur sut gall U-Report gynnig y budd mwyaf i blant yn y Deyrnas Unedig, ac mae’n gobeithio ennyn diddordeb miloedd o bobl ifanc dros gyfnod prawf byw, a rhoi cyfle iddyn nhw roi cynnig ar U-Report a chynnig adborth am ei rôl yn y tymor hirach.

 Rhannwch U-Report gyda phobl ifanc 13–25 mlwydd oed! Gallan nhw gofrestru trwy anfon y neges YMUNO at U-Report y Deyrnas Unedig ar Facebook, neu trwy ei ddilyn ar Twitter @UReportUK.     Dysgwch ragor am U-Report y Deyrnas Unedig


Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2016 Llywodraeth Cymru
YF logo white  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo