• EggsBanner
  • Catalogue
  • Training
  • Booklets

block texture border muted

Adroddiad Sbotolau – Erthygl 31

Mae’r Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi  Adroddiad SbotolauErthygl 31: yr hawl i bob plentyn gael gorffwys a hamdden, cymryd rhan mewn chwarae a gweithgareddau hamdden, a chyfranogi mewn bywyd diwylliannol a’r celfyddydau. I gyd-fynd â hyn mae bwrdd stori fideo ar-lein, sy’n crynhoi’r prif negeseuon a chanfyddiadau’n hwylus ar gyfer plant a phobl ifanc.

 

Mae’r prif faterion a gyfeiriwyd at Awdurdodau Lleol yn cynnwys:

 

* Hyrwyddo'r hawl i chwarae a hamddena a bod gan yr awdurdod lleol ran allweddol i'w chwarae yn hyn

* Sicrhau bod trefniadau mewn lle i bob plentyn a pherson ifanc i gael cyfleoedd ystyrlon i fod yn rhan o'r penderfyniadau sy'n effeithio arnynt, yn enwedig mewn perthynas â'r prosesau digonolrwydd chwarae statudol.

 

Yn achos sefydliadau eraill sy’n ymwneud â darparu cyfleoedd chwarae, hamdden, chwaraeon, celfyddydau, diwylliant a threftadaeth ledled Cymru, y neges yw sicrhau bod y lleisiau a’r materion a geir yn yr adroddiad hwn yn cael eu rhannu’n eang, ac ystyried cynnal trafodaethau ynghylch mabwysiadu dull gweithredu seiliedig ar hawliau plant.

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo