• Catalogue
  • EggsBanner
  • Booklets
  • Training

block texture border muted

Adroddiad Sbotolau – Erthygl 31

Mae’r Comisiynydd Plant Cymru wedi cyhoeddi  Adroddiad SbotolauErthygl 31: yr hawl i bob plentyn gael gorffwys a hamdden, cymryd rhan mewn chwarae a gweithgareddau hamdden, a chyfranogi mewn bywyd diwylliannol a’r celfyddydau. I gyd-fynd â hyn mae bwrdd stori fideo ar-lein, sy’n crynhoi’r prif negeseuon a chanfyddiadau’n hwylus ar gyfer plant a phobl ifanc.

 

Mae’r prif faterion a gyfeiriwyd at Awdurdodau Lleol yn cynnwys:

 

* Hyrwyddo'r hawl i chwarae a hamddena a bod gan yr awdurdod lleol ran allweddol i'w chwarae yn hyn

* Sicrhau bod trefniadau mewn lle i bob plentyn a pherson ifanc i gael cyfleoedd ystyrlon i fod yn rhan o'r penderfyniadau sy'n effeithio arnynt, yn enwedig mewn perthynas â'r prosesau digonolrwydd chwarae statudol.

 

Yn achos sefydliadau eraill sy’n ymwneud â darparu cyfleoedd chwarae, hamdden, chwaraeon, celfyddydau, diwylliant a threftadaeth ledled Cymru, y neges yw sicrhau bod y lleisiau a’r materion a geir yn yr adroddiad hwn yn cael eu rhannu’n eang, ac ystyried cynnal trafodaethau ynghylch mabwysiadu dull gweithredu seiliedig ar hawliau plant.

Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig: 13 Mai 2018

Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig: 13 Mai 2018

 

 

Dydd Sul 13 Mai 2018 yw Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig. Mae'r diwrnod wedi'i neilltuo i ddathlu pwysigrwydd plentyndod iach a diogelu hawliau a rhyddid plant.

 

Ar draws y byd mae'r diwrnod yn cael ei ddathlu ar 20 Tachwedd, y diwrnod a enwebwyd gan y Cenhedloedd Unedig, ond yn y Deyrnas Unedig, cynhelir ef ar 13 Mai, ar ddechrau'r haf, fel bod plant yn cael cyfle i fod allan yn yr awyr agored.

 

Nod Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig yw annog cynifer o bobl â phosibl i amlygu a dathlu hawliau a rhyddid plant, yn ogystal â dathlu gweithgareddau sefydliadau sy'n gweithio i ddiogelu a hybu iechyd a llesiant plant.

 

I gael rhagor o wybodaeth am ymwneud â'r Diwrnod neu'r gweithgareddau sydd wedi'u cynllunio, ewch i wefan Diwrnod Cenedlaethol Plant yn y Deyrnas Unedig yma.

Gŵyl Llên Plant Caerdydd - Ebrill 21 - Ebrill 29

 

 

Yn Galw pob llyfrbryf...

 

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd yn ei ôl

Ebrill 21 - Ebrill 29

 

Mae Gŵyl Llên Plant Caerdydd bellach yn ei 6ed blwyddyn ac fe’i cynhelir dros ddau benwythnos gyda digwyddiadau i ysgol yng nghanol yr wythnos. Mae’r ŵyl yn cynnwys mwy na 40 o ddigwyddiadau gan gynnwys sesiynau crefft AM DDIM a rhaglen helaeth o ddigwyddiadau i ysgolion a gynhelir mewn canolfannau eiconig ledled canol y ddinas gan gynnwys Castell Caerdydd, Neuadd y Ddinas, Amgueddfa Cymru a Stori Caerdydd.

 

Mae’r ŵyl, a anelir yn bennaf at blant 3-11 mlwydd oed, yn parhau i greu darllenwyr am oes wrth ddiddanu a thanio brwdfrydedd plant am ddarllen. Mae’r digwyddiadau yn cynnwys gweithdai ysgrifennu, darlleniadau, gweithgareddau crefft, cwisiau a gemau ac ambell ymddangosiad  gan gymeriad neu dda!

 

Mae’r awduron a’r darlunwyr gwadd yn cynnwys Petr Horáček, Sibéal Pounder, Tom Percival, Catherine Fisher, Huw Aaron, Tom Palmer, Steven Butler a Jonathan Meres i enwi ond rhai.

 

Cynhelir Gŵyl Llên Plant Caerdydd gan Gyngor Dinas Caerdydd, Llenyddiaeth Cymru, Prifysgol Caerdydd ac Amgueddfa Cymru.  

 

Am fwy o wybodaeth, gweler: https://www.cardiffkidslitfest.com/cy/#/

Digwyddiad Dathlu Cymru Ifanc – #DathluCI18

Digwyddiad Dathlu Cymru Ifanc

 

Dyddiad: Dydd Mawrth, 6 Mawrth 2018

Amser: 5.30yh – 8yh

Lleoliad:  Amgueddfa Genedlaethol Gaerdydd, Parc Cathays, Caerdydd, CF10 3NP

 

Dewch i ymuno â Cymru Ifanc yn eu digwyddiad dathlu AM DDIM i bobl ifanc, sydd wedi’i drefnu gan Cymru Ifanc yn Amgueddfa Genedlaethol Cymru, Caerdydd, Nos Fawrth, 6 Mawrth o 5.30pm – 8pm. Bydd Cymru Ifanc yn tynnu sylw at lwyddiannau Cymru Ifanc yn ystod y tair blynedd diwethaf ac yn edrych ymlaen at y dyfodol a’r pethau ddylai fod yn flaenoriaethau iddynt.

 

Bydd Cymru Ifanc wrth eu bodd yn eich gweld chi yno, felly dewch i fwynhau noswaith o weithdai byr wedi’u trefnu gan wahanol Fforymau a grwpiau, gyda pheth Troelli Disgiau, rapio ac ysgrifennu geiriau i ganeuon, sgiliau hud a syrcas, hawl i holi gyda Chomisiynydd Plant Cymru (wedi cadarnhau) a Huw Irranca Davies AC, y Gweinidog dros Blant a Sophie Howe, Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol (wedi ei gwahodd) a bwyd a diod da.

 

I ddysgu mwy ac i gofrestru eich pobl ifanc, anfonwch e-bost i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Young Wales Cymraeg

 

Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 2018

Mae’r cyfnod enwebu wedi agor bellach!

 

Mae’r Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn gyfle i gydnabod a dathlu gweithwyr ieuenctid rhagorol Cymru a'r prosiectau gwaith ieuenctid eithriadol sy’n digwydd ar hyd a lled y wlad.

 

Yn 2018, bydd y Noson Wobrwyo Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yn cael ei chynnal nos Wener, 29 Mehefin, yng Nghaerdydd. Nodwch: mae angen gwahoddiad i ddod i’r noson wobrwyo.

 

Nodwch: Ni fydd enwebiadau sydd heb gael eu cyflwyno ar y ffurflenni enwebu cywir, neu enwebiadau a gyflwynir mewn modd nad yw’n unol â’r canllawiau, yn cael eu hystyried gan y beirniaid. Oherwydd nifer yr enwebiadau sy’n dod i law, ni chewch gyfle i ailgyflwyno eich enwebiad.

 

Rydym wedi newid y canllawiau enwebu, y categorïau a’r ffurflenni enwebu ar gyfer 2018. Sicrhewch eich bod yn darllen y canllawiau enwebu cyn llenwi a chyflwyno unrhyw ffurflen enwebu.

 

Gellir dod o hyd i’r mwy o wybodaeth, ffurflenni enwebu cywir a’r canllawiau enwebu yma: http://gov.wales/topics/educationandskills/skillsandtraining/youth-work/youth-work-excellence-awards-2018/?skip=1&lang=cy

 

Mae'r wefan hon a'i chynnwys i gyd yn hawlfraint 2018 Llywodraeth Cymru
YouthFriendly Web Logo  ceop-logo  Welsh Assembly Government logo  CRights Aware Logo

We use cookies to give you the best possible experience.

By continuing to use our website we assume you agree with our cookie policy.